Sigurim Garanci Kontrate

Shpërnda:

Atlantik Sha: Sigurime Garancie

Sigurimi i garancisë do të thotë që ju do të merrni një garanci nga një kompani sigurimesh në vend të një banke. Sigurimi i garancisë përdoret më së shumti në industrinë e ndërtimit dhe në fushën prodhimin e mallrave të investimit. Sigurimi i garancisë është menduar për situatat kur kushtet e kontratës kërkojnë kolateral ose garanci.

Çfarë është sigurimi i garancisë dhe si funksionon?

Sigurimi i garancisë është një alternativë e mirë në krahasim me garancitë bankare. Kompanitë përdorin sigurimin e garancisë si mbështetje për të kryer veprimtaritë e tyre si në biznesin vendas ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Agjentët tanë të sigurimeve e njohin mirë tregun dhe mund të vlerësojnë se për çfarë lloj sigurimi garancie ka nevojë kompania juaj. 

Kur të jeni duke konsideruar investimin në një sigurim garancise, është e rëndësishme që të konsultoheni me një kompani sigurimesh me përvojë. Ata mund të vlerësojnë çmimet, kushtet e garancisë si dhe risqet e tjera me të cilat ju mund të përballeni.

Lëshimi i sigurimit të garancisë

Polica e sigurimit të garancisë në përgjithësi funksionon në të njëjtën mënyrë si një garanci bankare. Siguruesit e garancive i japin klientit të tyre një kufi garancie nga i cili garancitë individuale mund të jepen shpejt dhe me fleksibilitet. Dhënia e një sigurimi garancie bazohet 

në një analizë të pozicionit financiar të kompanisë dhe perspektivave të ardhshme. Nevojat e garancisë së sigurimit kanë gjithashtu një ndikim tek çmimet.

Sigurimet më të zakonshme të garancisë të lëshuara nga kompania jonë e sigurimeve janë:

  • Sigurimi i garancisë së ofertës për subjekte të ndryshme që marrin pjesë në tendera.
  • Sigurimi i garancisë së kontratës për subjekte të ndryshme që marrin pjesë në tendera.

Për garancitë e kontratës ju ofrojmë një zbritje prej 30% nga tarifat bazë sipas shumave të garantuara dhe periudhës së sigurimit.

Përveç sigurimit të garancisë ne ofrojmë shërbime që lidhen me menaxhimin e riskut dhe sigurimin e kredisë. Ju lutemi mos hezitoni të na kontaktoni dhe të pyesni më shumë për shërbimet tona!

Ku përdoret sigurimi i garancisë?

Sigurimi i garancisë gjen përdorim veçanërisht në sektorin e ndërtimit dhe prodhimit. Në varësi të projekteve, ju ofrohen lloje të ndryshme garancish. Ato mund të gjejnë vend në sektorin e ndërtimit, ku një kontraktor duhet të japë një garanci në favor të pronarit, ose në sektorin e prodhimit, ku një furnizues duhet të japë një garanci në favor të blerësit. Në të dyja rastet, garancia siguron që puna të kryhet në përputhje me kushtet kontraktuale. Dhe nëse jo, rrjedhimisht pala e siguruar do të kompensohet për humbjet e mundshme.

Garanci në sektorin e ndërtimit

Ky sigurim mbron pronarin nga humbjet, nëse kontraktori nuk përmbush detyrimet e tij kontraktuale. Pronari do t’i paguhet shuma e mbuluar nga sigurimi dhe mund ta përdorë atë shumë monetare për të përfunduar punën e nisur.

Nëse puna ka përfunduar dhe ka defekte gjatë periudhës së mirëmbajtjes, pronari mund të telefonojë kompaninë e sigurimit. Shuma e mbuluar nga sigurimi mund të përdoret për të korrigjuar defektet. 

Garancitë në sektorin e prodhimit

Sigurimi i garancisë është i vlefshëm edhe për dërgesat nga ndërmarrjet industriale, ku blerësi dëshiron të sigurojë kompensim për paradhëniet e bëra ndaj një furnizuesi. Nëse furnizuesi nuk e përmbush kontratën duke dorëzuar materialet për të cilat është rënë dakord, mund të kontaktohet kompania e sigurimit. 

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian