Pergjegjesi Profesionale

Shpërnda:

Atlantik Sha: Sigurimi i Përgjegjësisë Profesionale

Sigurimi i përgjegjësisë profesionale (PLI) është sigurim që mbron profesionistë të tillë si kontabilistët, avokatët dhe mjekët nga neglizhenca dhe pretendimet e tjera të iniciuara nga klientët e tyre. 

Profesionistët që kanë ekspertizë në një fushë specifike kërkojnë këtë lloj sigurimi sepse politikat e përgjithshme të sigurimit të përgjegjësisë nuk ofrojnë mbrojtje kundër pretendimeve që dalin nga biznesi ose praktikat profesionale si neglizhenca, keqpërdorimi ose keqinterpretimi.

Si funksionon sigurimi i përgjegjësisë profesionale?

Në varësi të profesionit, sigurimi i përgjegjësisë profesionale mund të ketë emra të ndryshëm, si sigurimi për keqpërdorime mjekësore për profesionin mjekësor dhe sigurimi i gabimeve dhe lëshimeve për agjentët e pasurive të paluajtshme. Sigurimi i përgjegjësisë profesionale mbulon vetëm pretendimet e bëra gjatë periudhës së politikës.

 

Politikat e sigurimit të përgjegjësisë profesionale zakonisht rregullohen në bazë të dëmeve, që do të thotë se mbulimi vlen vetëm për pretendimet e bëra gjatë periudhës kohore së policës. Politikat tipike të përgjegjësisë profesionale do të dëmshpërblejnë të siguruarin kundër humbjeve që rrjedhin nga çdo pretendim i bërë gjatë periudhës së policës për shkak të ndonjë gabimi, mosveprimi ose akti neglizhence të kryer në drejtimin e biznesit profesional të të siguruarit. Incidentet që ndodhin përpara kohës së policës mund të mos mbulohen, megjithëse disa politika mund të përfshijnë një datë prapavepruese.

Çfarë nuk mbulon sigurimi i përgjegjësisë profesionale?

Sigurimi i përgjegjësisë profesionale nuk mbulon dëm si:

  • Lëndim trupor ose dëmtim i pronës: Ju duhet të merrni një politikë sigurimi të përgjithshëm të përgjegjësisë për të ndihmuar në mbulimin e pretendimeve që biznesi juaj ka lënduar dikë ose ka dëmtuar pronën e tyre.
  • Lëndimet ose sëmundjet e lidhura me punën: Nëse punonjësit tuaj lëndohen ose sëmuren nga puna e tyre, do t’ju duhet një politikë sigurimi për kompensimin e punëtorëve për t’i ndihmuar ata të shërohen dhe të kthehen në punë.
  • Shkelja e të dhënave: Nëse biznesi juaj humb informacionin personal të identifikueshëm (PII), sigurimi i shkeljes së të dhënave mund t’ju ndihmojë në këtë rast. Disa sigurues e quajnë këtë mbulim sigurim i përgjegjësisë kibernetike.

 

Shembull i sigurimit të përgjegjësisë profesionale

Sigurimi i keqpërdorimit mjekësor është një shembull i zakonshëm i një lloji të sigurimit të përgjegjësisë profesionale. Profesionistët mjekësorë e kryejnë punën e tyre nën kërcënimin jo të vogël për t’u përballur me padi për keqpërdorim mjekësor, i cili përkufizohet si një veprim ose mosveprim nga një përgjegjës i shërbimeve mjekësore në të cilin ai ofrojn trajtime nën standardin e duhur të kujdesit mjekësor, duke rezultuar në lëndim ose vdekje të pacientit. Sigurimi i keqpërdorimit mjekësor mund të kompensojë koston e padive të tilla për ofruesit.

Kush duhet të investojë në sigurimin e përgjegjësisë profesionale?

Ju mund të pyesni veten se kush ka nevojë për sigurimin e përgjegjësisë profesionale. Ky sigurim është një mbulim i rëndësishëm që duhet të kenë pronarët e bizneseve që ofrojnë një shërbim për një ose disa klientë. Ju duhet të investoni nënjë policë sigurimi të përgjegjësisë profesionale nëse:

  • Duhet të nënshkruani një kontratë që kërkon që ju të jeni të siguruar
  • Ofroni shërbime profesionale drejtpërdrejt për klientët
  • Rregullisht jepni këshilla për klientët

Përse Atlantik Sha?

Keni Pyetje?

Na Ndiqni

- shërbime të tjera

Keni Pyetje? Na telefononi dhe merrni përgjigje në mënyrë direkte

sqAlbanian